ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Od roku 1990 jsme realizovali dodávku technologie pro více než 110 obecních i průmyslových ČOV.

Disponujeme zkušenostmi a kapacitami pro dodávku a montáž komplexního technologického vystrojení ČOV do velikosti 15.000 ekvivalentních obyvatel (EO). Realizovali jsme již více než 100 nových ČOV pro obce a města a desítky průmyslových ČOV.

Kromě nových ČOV máme taktéž bohaté zkušenosti s desítkami menších i větších rekonstrukcí a intenzifikací stávajících ČOV, a to včetně provádění prací za provozu ČOV.

Provádíme taktéž dílčí opravy a modernizace jednotlivých prvků ČOV, jako např. výměna čerpadel, dmychadel, žlabů, pojezdových mostů, provzdušňování aj.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY - ČOV

2019 - Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany - generální dodávka zakázky na intenzifikace ČOV v obci Bělkovice-Lašťany, jejímž cílem bylo navýšení kapacity ČOV na 2.600 EO, při zvýšení účinnosti odstraňování dusíku a fosforu. Technologicky ČOV po intenzifikaci funguje ve dvoulinkovém uspořádání, avšak v systému R-D-N. Denitrifikační nádrže jsou vybaveny provzdušňováním i mícháním, čímž je možno regulovat velikost provzdušňovaného objemu aktivačních nádrží v závislosti na zimním a letním provozu. Nově byla ČOV doplněna o strojní předčištění v podobě vertikálních šroubových česlí s lisovací zónou a samostatným separátorem písku. Maximální nátok na ČOV po intenzifikaci činí 10 l/s.

Součástí realizace byla taktéž výstavba nového železobetonového měrného objetku na odtoku z ČOV a nového vstupního lomeného schodiště.

2019 - Intenzifikace ČOV Vyžlovka - dodávka strojní a elektro části pro intenzifikaci ČOV Vyžlovka na kapacitu 1.200 EO. Původní dvoulinková technologie SBR byla nově nahrazena dvojicí nitrifikačních nádrží a vestavbou dosazovací nádrže dortmundského typu v rámci každé linky. ČOV je nově vybavena terciálním stupněm čištění prostřednictvím tlakového pískového filtru, na nějž je voda čerpána z nově vybudované nádrže vyčištěné vody.

Přebytečný kal je čerpán do dvou uskladňovacích nádrží o celkovém objemu 68 m3, které jsou vybaveny aeračním systémem pro homogenizaci kalu. ČOV je nově vybavena vlastní kalovou koncovku v podobě dehydrátoru kalu.

2019 - Intenzifikace ČOV Poříčany - dodávka a montáž nového vystrojení intenzifikované ČOV Poříčany při zajištění provozu ČOV po dobu rekonstrukce. ČOV byla realizována jako dvoulinková, s nízkozátěžovou selektorovou aktivací, předřazenou denifitrifikací a interní recirkulací kalu. Dosazovací nádrže jsou vystrojeny vertikální vestavbou dortmundského typu. Projektovaná kapacita ČOV po její intenzifikaci činí 1.900 EO a maximální nátok na čistírnu je 8 l/s.

Součástí dodávky byly rovněž významné zámečnické konstrukce, zejména pak celonerezové zastřešení ČOV o rozměrech 8,8x8 metrů, pojízdného zakrytí nitrifikačních nádrží a zábradlí.

2019 - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kounice - intenzifikace ČOV Kounice měla za cíl zvýšení kapacity stávající ČOV na hodnotu 2.500 EO. Práce spočívali v demontáži stávající technologie a kompletní dodávce nového technologikcého vystrojení ČOV, a to při zachování provozu ČOV. Čistírna byla koncipována jako dvoulinková, přičemž biologický stupeň se skládá z deniftrifikace a nízkozátěžové aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým odstraňováním fosforu. Dosazovací nádrže jsou řešeny jako kruhové, se stíráním dna a hladiny a pevným mostem. Návrh a výroba vystrojení dosazovacích nádrží probíhala v našich dilnách ve Slatiňanech. Maximální nátok na ČOV je zastropovaný na Qmax = 10,5 l/s.

Součástí dodávky byly taktéž všechny zámečnické prvky na ČOV, zejména ocelové lávky na nádržemi, zábradlí aj.

2019 - Egalizační a dešťová nádrž Adfors Litomyšl - dodávka strojní části vystrojení egalizační a deštové nádrže, každá o objemu 500m3, v rámci ČOV v závodu Adfors Litomyšl. Osazena byla potřebná čerpací technika a dmychadlo zajišťující přísun vzduchu pro aeraci egalizační nádrže a vystrojena byla nová armaturní komora.

2018 - ČOV Velké Svatoňovice - dodávka a montáž technologické a elektro části na nově budované ČOV Velké Svatoňovice. Čistírna v jednolinkovém uspořádání zajístí čištění odpadních vod v kapacitě až 490 EO.

2018 - ČOV Lodín - dodávka a montáž technologické části vystrojení nové čistírny odpadních vod. ČOV je koncepčně uspořádána jako dvoulinková, s předřazenou denitrifikací a vertikální dosazovací nádrží dortmundského typu. Maximální projektovaný nátok na ČOV činí 7 l/s a její celková kapacita je 1.500 EO.

2017 - ČOV Žarošice - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení mechanicko-biologické ČOV Žarošice. Čistírna bude čistit odpadní vody obyvatel obce Žarošice a je projektovaná na kapacitu 1.100 EO.

2016-17 - Intenzifikace ČOV Borek - úprava stávajících prvků ČOV, vytvoření nového biologického bloku ČOV, technologického vystrojení ČSOV na odtoku z ČOV, technologická elektroinstala a MaR.

2016 - ČOV Vykáň - dodávka a montáž technologické části ČOV, včetně vstupní ČSOV pro obec Vykáň. Dodávka technologického vybavení mechanické a biologické části ČOV, vč. dehydrátoru kalů. Kapacita ČOV 510 EO.

2016 - ČOV Vrchovnice - dodávka a montáž technologické části ČOV Vrchovice. Na ČOV je připojeno 65 obyvatel obce Vrchovnice.

2016 - ČOV středisko Dobřenice - výstavba Čistírny odpadních vod pro společnost Cerea, a.s. - středisko Dobřenice.

2015 - ČOV Starý Plzenec - dodávka a montáž technologické části v rámci rozšíření ČOV Starý Plzenec. Po rozšíření se kapacita ČOV zvýšila na 8.000 EO a je schopna čistit vodu ze Starého Plzence i městské části Sedlec.

2015 - ČOV Seč - oprava lapáku štěrku

2014-2015 - ČOV Kouty - kompletní dodávka technologické části ČOV o kapacitě 400 EO.

2014-2015 - ČOV Benátecká Vrutice - intenzifikace strojní část - kompletní dodávka technologické části při intenzifikace (mechanické předčištění, lapák písku, dávkování síranu železitého, biologický blok, dmychárna, mikrosíta - III. stupeň fitrace, odvodnění kalu, kalojem s aerobní stabilizací). Po intenzifikaci došlo k navýšení kapacity ČOV na 15.000 EO

2014-2015 - ČOV Zbraslavice - kompletní dodávka technologické části ČOV pro obec Zbraslavice o projektované kapacitě 1.200 EO.

2014-2015 - ČOV Senice u Poděbrad - kompletních dodávka a montáž technologie ČOV.

2014-2015 - Intenzifikace a přístavby ČOV Kácov - kompletní dodávka a montáž technologické části ČOV v rámci intenzifikace. Kapacity ČOV po intenzifikace vzrostla na 1.300 EO.

2014 - Intenzifikace ČOV pro Krahulík - Masokombinát Krahulčí, a.s. - provedení kompletní technologické části intenzifikace průmyslové ČOV v areálu Masokombinátu Krahulčí. Kapacity ČOV po navýšení odpovídá 6130 EO.

2013-2014 - ČOV Lánov - dodávka kompletního technologického vystrojení, včetně elektročásti pro novou ČOV o kapacitě 1.850 EO

2013 - ČOV Hlinsko - Kompletní obměna technologického vybavení dvou obdelníkových dosazovacích nádrží 33x12m.

2013 - ČOV Tábor - kompletní dodávka a montáž technologického vystrojení dvou dosazovacích nádrží o průměru 33m. Součásti dodávky byly mj. žlaby, stírání dna nádrže či pochozí lávka.

2013 - ČOV Podmoky - dodávka a montáž kompletní technologické části ČOV, včetně technologické a stavební eletroinstalace a MaR

2013 - ČOV Starý Kolín - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně elektočásti a SŘTP

2013 - ČOV Heřmanův Městec - oprava technologií dosazovacích nádrží

2013 - ČOV Nová Ves - dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení ČOV, včetně elektročásti, dodávka a montáž zabezpečení objektu a technologie pro solární ohřev TUV

2012-2013 - Kanalizace Kopidlno - dodávka a montáž technologické části stavby v rozsahu strojní část, elektročást a SŘTP. Projektovaná kapacita ČOV 2.200 EO.

2012-2013 - ČOV Starý Plzenec - kompletní dodávka technologické části ČOV, včetně elektročásti a systému MaR. Projektovaná kapacita ČOV je 8.000 EO.

2012 - ČOV Práchovice - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně technologického elektroinstalace a SŘTP. Projektovaná kapacita ČOV činí 1.500 EO.

2012 - ČOV Mcely - dodávka kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně technologické elektroinstalace a SŘTP a zámečnikých konstrukcí. Kapacita ČOV činí 680 EO.

2012 - Intenzifikace ČOV Vrdy - dodávka a montáž technologického vystrojení ČOV. Kapacity ČOV po intenzifikaci činí 2.300 EO.

2012 - Intenzifikace ČOV Chroustovice - demontáž části stávajícího technologického vystrojení ČOV a dodávka nového technologického vystrojení ČOV včetně elektroinstalace

2012 - ČOV Kopidlno - dodávka a montáž technologického vystrojení ČOV včetně elektroinstalace. Kapacita ČOV 2.200 EO.

2011-2013 - Kanalizace a ČOV Lichkov - dodávka a montáž strojní části, elektročásti a SŘTP. Kapacita vystrojované ČOV činí 750 EO.

2011-2012 - ČOV Náchod - kompletní dodávka a provedení spojovacích rozvodů

2011 - ČOV Pašinka - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV včetně elektroinstalace a SŘTP

2011 - ČOV Vrchlabí - rekonstrukce aeračního systému aktivačních nádrží a doplnění dmýchadla ve stávající ČOV Vrchlabí na kapacitu 18.000 EO, včetně potřebné elektroinstalace

2011 - Prachovice - kanalizace a ČOV - dodávka a montáž technologické části ČOV, včetně elektroinstalace a zámečnických prvků

2011 - Kanalizace a ČOV Mladkov - dodávka a montáž technologické a elektročásti ČOV, včetně ASŘ a MaR, dálkových přenosů a zabezpečení ČOV. Kapacita ČOV 143 EO.

2011 - Intenzifikace ČOV Červené Pečky - dodávka a montáž technologických částí ČOV (dmýchárna, biologický blok, srážení fosforu, elektočást a MaR)

2011 - ČOV Vrchlabí - dodávka a montáž kompletního provzdušňovacího systému do dvojice aktivačních nádrží

2010 - ČOV Dětenice - dodávka a montáž kompletních technologické části ČOV, včetně technologické elektroinstalace a zámečnických prvků (lávky, zábradlí)

2010 - Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - dodávka a montáž kompletní technologické části ČOV, včetně technologické elektroinstalace a SŘTP. Kapacita ČOV činí 2.500 EO.